Hai futuro para o galego?

Catro semanas de clase, dous debates e a proxección do documental Linguas cruzadas poñen de manifesto que, de seguir así as cousas, non hai futuro para a lingua propia de Galiza (ou Galicia?).
A mocidade galega do século XXI non sente a necesidade de falar galego, pois na sociedade actual ca2013-03-18 18.08.17lquera xove pode desenvolverse sempre en castelán ou mesmo en inglés en todos os ámbitos e lugares polos que se move. A potenciación destas dúas linguas hexemónicas no mundo, español e inglés, leva consigo o abandono de linguas minorizadas como o galego.
Se temos en conta que a comunicación se rexe pola economía da linguaxe, poderemos entender que, nun territorio con dúas linguas oficiais, cada unha das linguas cumprirá funcións sociais distintas: unha, as funcións de prestixio e outra, as funcións baixas. A lingua propia, minorizada, estará condenada a ser substituída pola foránea por ser esta unha lingua de prestixio. Ou, no mellor dos casos, a subsistir como unha reliquia do pasado, folclorizada e ritualizada mediante certos usos institucionais e culturais. Ou, no peor dos casos, a subsistir como lingua de “andar por casa”, de “entre nós”, para as relacións locais e familiares ou como símbolo de identidade. Mais calquera destas maneiras de subsistencia non lle dan vida á lingua, pois a lingua vive na boca dos seus falantes, medrando e enriquecéndose con eles.
Vivimos nun mundo plurilingüe no que a diversidade é a característica máis salientable. O raro é atopar un estado no que só haxa unha lingua. Non respectar esa diversidade lingüística supón destruír a diversidade cultural do planeta e a sabedoría ancestral dos seus pobos, aínda máis, supón destruír a variedade dos pobos que habitan este planeta. Camiñar cara á redución desa variedade é camiñar cara a uniformización cultural, cara a unha única lingua hexemónica, cara a unha única cultura e cara a unha única forma de entender a realidade e de estar no mundo, é dicir, supón camiñar cara ao pensamento único, eliminando aquilo que nos fai diferentes e que nos fai ser o que somos.
DSCN3054 En Galiza levamos vivindo séculos de conflito lingüístico, pois a lingua propia, o galego, veuse desprazada das súas funcións sociais polo castelán, lingua foránea que entrou polo poder na Galiza dos séculos XIV e XV. Desde entón iniciouse un proceso de substitución lingüística dunha lingua por outra. O pobo galego, monolingüe en galego, atraído polo poder, abandonou a súa lingua como un paso previo para ascender socialmente. De aí que tradicionalmente se asociase o galego ás clases populares e ao mundo rural, mentres o castelán ficaba para as clases poderosas e para o mundo urbano.
Seguir lendo “Hai futuro para o galego?”

O galego deixa de ser a lingua habitual da maioría da poboación

O galego perde outra batalla. Durante anos, a mala evolución no uso, implantación e prestixio social da lingua galega era compensada, cando menos en parte, polo feito de que seguía a ser a lingua habitual da maioría da poboación do país, segundo diversos indicadores. Esta realidade comeza a mudar ou, cando menos, iso é o que revela o estudo máis recente ao respecto: os datos que emanan do censo de poboación e vivendas do INE e que o Instituto Galego de Estatística vén de debullar. O que o IGE amosa é que, no período comprendido entre 2001 e 2011, as persoas que din falar “sempre” galego caeron trece puntos e xa non son maioría.

Na anterior vaga deste estudo o 57% da poboación do país tiña o galego como lingua de uso cotián. Mentres, o 30% sinalaba que o empregaba “ás veces” e o 13%, nunca. Unha década despois os falantes habituais de galego pasan de achegarse ao 60% a non acadar nin o 45%. Concretamente, quen usan “sempre” o idioma propio de Galicia son o 44% do total, mentres que é falado “ás veces” polo 45% da poboación e “nunca”, polo 11%.

A poboación que fala “sempre” galego descendeu 13 puntos en dez anos, pero a Xunta celebra o leve incremento de bilingüismo

Malia á contundencia destes datos dende a Xunta óptase polo optimismo e case pola celebración. A través dun comunicado a Consellería de Educación, da que depende a Secretaría Xeral de Política Lingüística, di “valorar positivamente a información” deste estudo, porque da “suma” de quen usa o galego “en exclusiva” e de “quen o usa ao carón do castelán” cabe concluír que “un 89,1% da poboación usa o galego en maior ou menor medida na súa vida diaria”, o que “supón un incremento de dous puntos”, xusto o que caeron as persoas que din non usar o galego “nunca”. Para o Goberno cabe interpretar que “cada vez son máis numerosas as persoas que se expresan de xeito natural e espontáeno en calquera das dúas linguas, por considerarse con competencia para facelo”.
DATOS POR CONCELLO: Carlos Neira en Praza Pública
FONTE:PRAZA PÚBLICA
MAPA: CARLOS NEIRA

As dez cousas que nom lhe deves dizer a um galego-falante

A todas essas pessoas que acreditam que o futuro deste país passa inevitavelmente por renunciar ao próprio em nome do progresso e a liberdade, gostaria dirigir-lhes este decálogo, mais que nada porque dependendo com quem vaiam encontrar-se no seu caminho, podem desatar com a sua torpeza a indignaçom de algumha pessoa inteligente. As pessoas inteligentes, normais, que gostamos viver sem complexos e com naturalidade a nossa condiçom e membros de umha comunidade humana que, entre outras cousas, tem língua própria, existimos. E estamos fartos de tanto falabarato que abre a boca por nom ficar calado.

Quando tu, que falas espanhol e alardeias de renegar da língua galega, te encontres frente com frente com alguém que utiliza a língua galega de maneira conseqüente, evita os seguintes comentários, a nom ser que procures que o teu interlocutor te desmascare como um estulto, alienado e néscio.

1º.- E tu porquê falas em galego?

Tu perguntas-lhe a umha pessoa galega porquê fala NA GALIZA  a única língua que o ordenamento jurídico espanhol reconhece como PRÓPRIA DA GALIZA? Pois ainda bem que o inteligente eras tu…

2º.- Eu gosto do galego, mas do galego bem falado.

Ninguém vai gostar mais do galego corretamente falado (e falá-lo bem nom é assim tam singelo) do que umha pessoa que decide ser galego-falante porque estima o idioma e porque o considera um ativo que reforça os nossos laços como povo. Agora bem, qual é o galego bem falado? Todos cometemos algumha incorreçom, mas o que mais dano fai ao idioma é nom utilizá-lo. Por certo, a maioria dos espanhol-falantes na Galiza falam um espanhol penoso e nom nos ponhemos a contar os erros que cometem falando e escrevendo.

3º.- Eu gosto do galego, mas sem imposiçons. O galego autêntico que falam na aldeia.

É curioso que digas isto quando costumas desprezar a toda aquela pessoa que na sua fala tem traços dialetais, como o rotacismo, a gheada ou o sesseio. Polo geral entende-se no discurso galegófobo o “galego bem falado” como o “galego sem sotaque” e com ausência total de traços dialetais. A aldeia, contraditoriamente, é esse lugar ideal onde nasce o mito daquele galego “livre e espontáneo”, carente de regras…Di claramente que o que nom queres é apreender galego e deixa de escudar-te na aldeia, onde gramaticalmente falam o melhor galego, porque lhes sai de maneira natural, ainda que lexicalmente cometam incorreçons ou falem com esses traços dialetais que os afastam do “galego bem falado”.

4º.- Eu gosto do galego, mas sem imposiçons. Sobram leis que regulem o seu uso e sobram normativas

Com absoluta certeza nom te atreverás a plantejar o mesmo para o espanhol, de facto costumas-te escudar em que “estamos na Espanha” para nom utilizar outra língua do que o espanhol, e para defender a pretensa obriga de quem nom o fala a apreendê-lo. Ou seja, no fundo sabes bem que as línguas imponhem-se. Os galego-falantes para poder exercer o nosso direito a utilizar o galego e ter garantias de que esse direito se respeitará, necessitamos um marco legal e um marco científico. Como acontece com qualquer língua. Haveria que ver se o espanhol, o inglês ou o francês chegariam aos níveis de uso de hoje, se os projetos nacionais que os tomarom como próprios se despreocupassem dessas questons.

5º.- Eu defendia a língua galega, até que chegarom os nacionalistas e a seqüestrarom

Lógico que quem defende o conceito de Galiza como naçom defenda o galego como língua nacional. Ao melhor precisamente, os teus posicionamentos políticos também tenhem a ver com a tua atitude cara a língua. Costuma coincidir.

6º.- Com o galego nom se vai a parte nengumha

Para começar, a língua é umha viatura de comunicaçom social entre umha comunidade humana; o principal é que a minha língua me serva para fazer-me entender entre a minha contorna, e a esse nível, se existe vontade de conservar a língua nessa sociedade, umha língua pode ser efectivíssima. Nom me tem porquê valer para falar com gente de sítios aos que nunca vou ir. Claro que, se temos em conta que o galego, segundo fontes nom reintegracionistas, tem um 90% de coincidência em léxico com o português, ao melhor nom é tam certo isso de que “nom se vai a parte nengumha” com ele. Por enquanto inclusso gente habitualmente espanhol-falante utiliza-o para se fazer entender em Portugal. Por algum motivo será. Até pode que seja porque os reitegracionistas tenhamos razom e realmente haja umha língua onde alguns dim que há duas.

7º.- O galego e o português forom a mesma língua, mas um dia separarom-se

De facto, hás de saber tu a data, hora e lugar exatos nos que alguém decideu que se fazia essa separaçom. Nom cabe dúvida de que Deus marcou umha raia com a sua espada e advertiu ao povo galego e ao português que nom ousassem falar igual nem dizer que falavam igual. Seria condenado aos infernos o habitante da Galiza que utilizasse zedilhas e eneagás. Pecado mortal os acentos circunflexos. Brincadeiras à parte, o que houvo é umha dialetalizaçom da língua do Minho para o Norte e a conformaçom de umha norma culta do Minho para o Sul. E ainda assim, continua a haver quem pensa que se trata da mesma língua…

8º.- O galego é umha língua de pailans

Se ser pailam é ser da aldeia numha grande medida a afirmaçom será certa, ainda que muito olho com esses pailans que estudando num sistema onde o galego brilhava pola sua ausência ou era anedótico, conseguirom ter estudos superiores e mesmo cursos universitários…estudando em espanhol, assistindo a aulas em espanhol e desenvolvendo-se em cidades longe dos seus lugares de origem…e nalgum caso, ainda assim, conservando a sua língua materna!!! Essa capazidade já a quixeram para si muitos “urbanitas”. Ao melhor o que há é que revisar a conotaçom pejorativa de pailam…

9º.- Se eu te falo em espanhol, deves responder-me em espanhol

A nom ser que nom me percevas, e normalmente quem mora aquí perceve o galego, nom vou mudar de língua, ou é que tens complexo de Scarlett O’ Hara? Por certo, sabes que o que nom sabe ignora, e que o que ignora é um ignorante. Continuas a pensar que o inteligente és tu?

10º.- Imponhem-nos o galego, dentro de pouco há de estar prohibido falar espanhol.

Sem dúvida, com méios de comunicaçom monolíngües em galego,empresas que nom oferecem nem de brincadeira os seus serviços em espanhol, com umha língua espanhola desprestigiada, com a transmissom intergeracional do espanhol totalmente cortada, sendo impossível inserir-te no mundo laboral se utilizares o espanhol, e até acreditar conhecimentos de espanhol pontua em negativo!!!…ah, desculpa, com razom dim que discutir com parvos volve-te parvo…dá-se a circunstáncia de que é ao revês…quem oprime e quem é o oprimido?

Enfim…tende em conta que os vossos argumentos resultam cansativos por repetitivos e francamente pobres. Andade com olho e nom metades a zoca.

POR  Ramiro Vidal Alvarinho

FONTE: PRAZA PÚBLICA

A “desgaleguización no ensino” que os expertos de Europa non quixeron comprobar

O comité de expertos sobre linguas rexionais e minoritarias do Consello de Europa marchou xa de Galicia, apañou moreas de críticas á política lingüística da Xunta pero liscou sen escoitar os equipos de normalización dos centros de ensino, ao non poñerse en contacto coa súa Coordinadora, que representa os traballadores neste ámbito de máis de 400 escolas.

PARA SABER MÁIS: PRAZA PÚBLICA

Os 10 pontos sobre a língua galega para ler antes de morrer

1.- Língua galega é o nome histórico da língua portuguesa, como a língua castelhana é o nome histórico da língua espanhola.

2.- A língua portuguesa nasceu na Galiza. O povo galego espalhou a sua língua polo atual território de Portugal onde era falado outro romance, o moçárabe, que desapareceu.

3.- A escrita do português padrom está baseada nas falas medievais de Compostela, verdadeira capital histórica da língua comum da Galiza, Portugal e o Brasil.

4.- A escrita do português é, em numerosas ocasions, mais próxima das falas galegas do que das lisboetas ou cariocas.

5.- Os principais gramáticos galegos (Carvalho Caleiro), portugueses (Lidley Cintra) e brasileiros (Celso Cunha) sempre defendêrom que galego e português eram variedades do mesmo idioma. Vultos da cultura galega (Castelao), portuguesa (Rodrigues Lapa) e brasileira (Azevedo Filho) também.

6.- A língua galega é a quinta língua mais falada do planeta, com 250 milhons de falantes, e a terceira mais falada no mundo ocidental. Aliás, é a língua mais falada do hemisfério sul.

7.- O galego é a língua romance mais espalhada da Terra. Galego e inglês som as únicas línguas presentes nos 5 continentes.

8.- O galego é língua oficial na UE, no Mercosul, na OEA e na Uniom Africana.

9.- A maior cidade do continente americano, São Paulo, fala galego.

10.- Nengum governo galego usou estes dados para travar e/ou inverter a dramática queda de falantes de galego na Galiza.

…Talvez seja feito no futuro, mas o problema que sempre tem o futuro é que continua virando presente o tempo todo.

POR DIEGO BERNAL

PARA SABER MÁIS: A NOSSA LÍNGUA È INTERNACIONAL